Etický kódex

PREHLÁSENIE

My, dolu podpísaní zriaďovatelia firemných nadácií a firemných nadačných fondov, sme sa v záujme udržiavania a zvyšovania etiky pri využívaní podielu asignovanej dane, rozhodli vytvoriť a v praxi napĺňať tento etický kódex.

Úvodné vyhlásenia

Uvedomujeme si výnimočnosť a prínosy asignovania podielu dane, ktoré umožňuje legislatíva Slovenskej republiky.
Uvedomujeme si, že asignovanie podielu dane je najvýznamnejší nástroj, ktorým sú na Slovensku podporované verejno-prospešné projekty.
Záleží nám na etickom využívaní podielu dane a udržaní dôvery v tento mechanizmus a preto sa nad rámec zákonov a právnych noriem zaväzujeme dodržiavať nasledovné princípy, a toto vyžadujeme i od všetkých našich spolupracovníkov a príjemcov

Všeobecne-prospešné, účelné, hospodárne a dôveryhodné využívanie podielu dane

 • Podporujeme len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nevykonávame činnosť ani nepodporujeme organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali devastujúce účinky na životné prostredie.
 • Podiel asignovanej dane nezneužívame na propagáciu firiem. Ak sú prostriedky z podielu dane použité na komunikáciu, tak výhradne na účel propagácie verejno-prospešných tém.
 • Dbáme na to, aby pri rozhodovaní o podpore použitia podielu dane nedochádzalo ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu.
 • Dbáme na to, aby sa rozhodovanie o grantovej a inej podpore riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami, a to buď na základe vopred zverejnených výziev alebo na základe stratégií podpory vybraných verejno-prospešných tém.
 • S prijímateľmi podpory uzatvárame zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, ktoré zaručujú všeobecne – prospešné, účelné a dôveryhodné využívanie podielu dane.
 • Finančne nepodporujeme aktivity súkromných firiem.
 • Dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov využitia podielu dane, no akceptujeme primerané náklady, ktoré zaručia správne a transparentné využitie zverených prostriedkov.
 • Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníctvu a darcovstvu  a podporujeme ich v týchto aktivitách.

Pravdivá komunikácia a maximálna transparentnosť

 • Prostredníctvom webstránok, výročných správ, obchodného vestníka a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť plne a podrobne sa zoznámiť s využívaním podielu dane: finálnymi príjemcami, sumami a účelmi, na ktoré boli tieto prostriedky použité.
 • Komukoľvek z verejnosti alebo médií bezodkladne poskytneme pravdivé a úplné informácie o využívaní podielu asignovanej dane a odpoveď na akúkoľvek otázku, o ktorej , či už komplexný obraz alebo hlbšiu
 • Propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.

Zásady voči príjemcom pomoci

 • Plníme si naše záväzky a požadujeme plnenie zmluvných záväzkov prijímateľmi.
 • Snažíme sa minimalizovať nadbytočné administratívne požiadavky na žiadateľov alebo prijímateľov podpory, no trváme na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pravdivé a merateľné vyreportovanie dosiahnutých výsledkov a použitia podielu dane.
 • Dbáme na kontrolu riadneho využitia poskytnutej podpory v súlade so zmluvou.
 • Ochraňujeme intelektuálne hodnoty  vložené žiadateľmi do podporených projektov a staráme sa o to, aby nápady žiadateľov neboli využité v prospech iných subjektov bez vedomia autorov.

Prehľadná evidencia a kontrola

 • Dbáme o riadnu evidenciu prijatých nadačných darov a poskytnutých nadačných príspevkov.
 • Zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame interný monitoring, hodnotíme svoju činnosť a programy.
 • Vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu.