Kódex transparentnosti

Kódex Transparentnej Firemnej Nadácie a Nadačného Fondu

Platný od 27. novembra 2015

Firemná nadácia, resp. nadačný fond má web stránku, na ktorej prehľadne zverejňuje všetky nasledovné informácie, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Aktuálne za rok 2017:


Základ

Výročné správy
Kontaktné informácie
Poslanie
Programovú
stratégiu a priority
 


Riadenie (Governance)

Nadačnú listinu
a/alebo štatút
Etický kódex alebo
etické pravidlá,
ku ktorým sa hlási
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie
Zoznam pracovníkov
a ich kontakty
Profily alebo životopisy členov orgánov nadácie
Profily alebo životopisy pracovníkov
 


Finančné prehľady – príjmy

príjmy z asignácie materskej firmy
príjmy z darov
materskej firmy
príjmy z asignácie
od iných subjektov
príjmy z darov
od iných subjektov
 


Finančné prehľady – výdavky

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)
manažment
komunikáciu programov
 


Udeľovanie grantov

Opis procesu
udeľovania grantov
a darov
Zloženie grantových komisií pri grantových programoch
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte (.xls, .xml)
Prehľadná vizualizácia podpory v jednotlivých oblastiach resp. grantových programoch
 


Komunikácia

Aktuálne informácie
o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti
Záväzok odpovedať
na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní

 


“Na základe požiadavky Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov sme preskúmali, či členské nadácie zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci kódexu zaviazali.“

Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov KPMG 

 


 

Firemná nadácia, resp. nadačný fond má web stránku, na ktorej prehľadne zverejňuje všetky nasledovné informácie:

Základ:

 • Výročné správy nadácie alebo správy o činnosti nadačného fondu
 • Kontaktné informácie
 • Poslanie
 • Programovú stratégiu a priority

Riadenie (Governance)

 • Nadačnú listinu a/alebo štatút či ďalšie organizačné pravidlá
 • Etický kódex alebo etické pravidlá, ku ktorým sa hlási
 • Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie, resp. zoznam rozhodujúcich osôb v prípade zriaďovateľa firemného nadačného fondu
 • Zoznam pracovníkov a ich kontakty
 • Profily alebo životopisy členov orgánov nadácie (správnej rady, dozornej rady, revízora, správcu), z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií
 • Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorí pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania firemnej nadácie alebo nadačného fondu (nemusia byť zamestnancami nadácie)

Finančné prehľady

 • Finančné výkazy (v rámci výročných správ)
 • Prehľadná vizualizácia (graf) zdrojov príjmov v nasledujúcej štruktúre (myslí sa tým, v akej výške, resp. pomere nadácia alebo nadačný fond získava prostriedky):
  • príjmy z asignácie materskej firmy
  • príjmy z darov materskej firmy
  • príjmy z asignácie od iných subjektov
  • príjmy z darov od iných subjektov
 • Prehľadná vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie (myslí sa tým koľko percent bolo použitých na)
  • verejno-prospešný účel (granty , operačné programy)
  • manažment (nákladmi na manažment sa myslia všetky náklady okrem grantov/darov, nákladov operačných programov a komunikácie, napr. mzdy, réžia, poplatky…)
  • komunikáciu programov (inzercia, outdoor, online reklama, audiovizuálna reklama, direct mail…)

Udeľovanie grantov

 • Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)
 • Zloženie grantových komisií pri grantových programoch
 • Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte (.xls, .xml)
 • Prehľadná vizualizácia finančnej podpory (graf) v jednotlivých oblastiach a grantových programoch

Komunikácia

 • Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti
 • Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní